Accesibilitate

Termenii și condițiile generale de vânzare

GEFCO - TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE PENTRU SERVICIILE DE EXPEDIERE MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ

Articolul 1 - SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE: Scopul acestor Termeni și Condiții Generale este de a stabili condițiile de îndeplinire de către GEFCO, în orice calitate (expeditor de mărfuri, depozitar, mandatar, manipulant, agent de servicii care furnizează servicii de brokeraj vamal sau nu, expeditor, operator de transport rutier de mărfuri, etc.), pentru Client, de servicii de logistică și / sau transport de bunuri, de orice tip, de orice proveniență, către orice destinație, atât pe plan intern, cât și internațional. 

Orice acord sau operațiune cu GEFCO implică acceptarea, fără nicio rezervă sau restricție, de către Client a acestor Termeni și Condiții Generale („TCG”). Acești TCG se aplică tuturor serviciilor prestate de GEFCO, în pofida oricăror termeni incompatibili, opuși sau suplimentari din orice comandă de cumpărare sau orice comunicare din partea Clientului. Nici un fel de termeni și condiții incompatibile, opuse sau suplimentare nu trebuie considerate acceptate, cu excepția cazului în care GEFCO confirmă în mod expres acceptarea acestora în scris. 

Excepție - dispozițiile TCG nu se aplică:

- Atunci când Serviciile furnizate sunt deja acoperite de orice alt contract semnat între GEFCO și Client  

- În caz de neconcordanță între condițiile cuprinse în TCG și legislația locală. În cazul unei astfel de contradicții, legislația locală va fi în mod obligatoriu aplicabilă, însă nimic în plus.  

Articolul 2 - DEFINIȚII: În temeiul prezentelor TCG, termenii de mai jos au următorul înțeles:

Transportator: transportatorul care realizează practic, integral sau parțial, serviciile de transport

Client: persoana care comandă serviciile de transport și / sau serviciile de logistică către GEFCO

Destinatar: persoana care primește Bunurile la adresa indicată de Client

Expeditor de mărfuri: persoana care trimite mărfurile destinatarului 

Container: include orice container, remorcă, cisternă transportabilă, furgonetă, palet sau orice alt articol similar de transport utilizat pentru consolidarea mărfurilor

Livrare: Livrarea are loc atunci când Bunurile sunt livrate la adresa destinatarului indicată de Client

Eveniment de scutire: Părțile convin că sunt considerate drept evenimente de scutire toate circumstanțele și / sau evenimentele care se află în afara controlului rezonabil al GEFCO, inclusiv, dar fără a se limita la - deteriorarea electrică sau magnetică sau ștergerea imaginilor electronice sau fotografice, a datelor sau a înregistrărilor; orice defect sau caracteristică legate de natura Expedierii, chiar dacă este cunoscut,-ă de GEFCO; orice act sau omisiune a unei persoane care nu este angajată sau contractată de GEFCO - de exemplu Expeditor, Destinatar, terță parte, vamă sau alt funcționar guvernamental; „Forța Majoră” - de ex. Act divin, cutremur, ciclon, furtună, inundație, ceață, război, accident aviatic sau embargo, revolte sau tulburări civile, acțiune industrială, grindină, incendiu din cauze naturale, tulburări de muncă, sabotaj, acte de terorism, tulburare civilă; rotație și / sau modificări ale serviciului și / sau evitarea apelului/ chemării (inclusiv, fără limitare la refuzul de a încărca) decis de transportatorul maritim și / sau aerian  

GEFCO: filiala GEFCO care organizează serviciile de transport a mărfurilor și / sau efectuează Serviciile de logistică pentru client.

Avarii comune: principiul dreptului maritim în care, în caz de urgență, toate părțile, într-un transport pe mare, împart proporțional orice cheltuieli sau pierderi rezultate din sacrificarea voluntară a unei părți a navei și / sau a încărcăturii pentru a salva întregul.

Marfă: orice proprietate, inclusiv containere, paleți sau articole similare de transport sau ambalare care nu sunt furnizate de către sau în numele GEFCO, indiferent dacă un astfel de bun urmează să fie sau este transportat pe sau sub covertă în cazul transportului pe mare. 

Pachet: un produs sau o entitate materială constând din mai multe articole, indiferent de greutatea, dimensiunile sau volumul său, care formează o încărcătură unitară atunci când este prezentată pentru transport (cutie, ladă, cutie de carton, container, încărcătură, palet înfoliat de Client, rolă, etc.), ambalat de expeditor înainte de a fi transportat, chiar dacă conținutul acestuia este detaliat în documentul de expediere. 

Servicii : operațiuni efectuate de GEFCO în conformitate cu o comandă emisă de Client (1) aferentă serviciilor de transport, prin orice mijloace (aerian, feroviar, maritim, rutier ..), a mărfurilor dintr-o singură locație de încărcare către o singură locație de descărcare ( Servicii de transport ) și / sau (2) aferentă serviciilor de logistică de orice fel care sunt destinate în special, fără limitare, formalităților vamale, acceptării, inspecției, depozitării, pregătirii, ambalării mărfurilor (Servicii logistice )  

Încărcătură/ Marfă: cantitatea de bunuri, cu suport de ambalare și încărcare incluse, care este în același timp pusă la dispoziția GEFCO și pentru care transportul este solicitat de client pentru fiecare destinatar de la un singur loc de încărcare către un singur loc de descărcare și ridicat ca un singur articol. 

Autoritate fiscală: înseamnă orice guvern, stat sau municipalitate sau orice autoritate guvernamentală, statală, socială sau altă autoritate fiscală, de venituri, vamală sau de accize, organism sau funcționar sau altă autoritate competentă să stabilească, să evalueze sau să colecteze orice răspundere referitoare la impozite.

Taxe: orice taxe, comisioane, cotizații, dări, tarife, impozite sau rețineri de orice natură

Eveniment: Toate consecințele care rezultă din aceeași cauză inițială trebuie considerate ca fiind același eveniment.

Articolul 3 – PRESTAREA SERVICIILOR

Servicii de transport: Datele de plecare și sosire care pot fi date de GEFCO sunt orientative. 

Orice instrucțiune specială pentru livrare (numerar la livrare, etc.) trebuie să facă obiectul unei comenzi care este scrisă și repetată (reluată) pentru fiecare expediere și al acordului expres din partea GEFCO. În orice caz, o astfel de comandă se poate face numai ca serviciu suplimentar la serviciul principal de transport și / sau la Serviciul logistic. 

Servicii logistice: GEFCO se angajează să depună toate eforturile și să facă uz de toate mijloacele și abilitățile disponibile, respectiv de expertiza logistică, experiența și dotările sale, precum și mijloacele specificate în oferta sa, cu prudență și diligență, pentru realizarea Serviciilor de Logistică în conformitate cu standardele profesionale.

Formalități vamale: Clientul trebuie să pună la dispoziția GEFCO o împuternicire completată în mod corespunzător și semnată de o persoană autorizată care să permită GEFCO desfășurarea vămuirii în numele și în beneficiul Clientului. GEFCO doar va înainta taxele vamale și alte taxe aferente operațiunilor vamale numai dacă valoarea taxelor vamale și a altor taxe solicitate de GEFCO de la Client a fost efectiv plătită în avans. În cazul exceptional în care GEFCO a acceptat în mod expres să achite operațiunile vamale fără avans prealabil, GEFCO va avea dreptul de a suspenda sau de a opri avansurile în cazul întârzierii plății și / sau a riscului de dificultăți financiare ale Clientului. Clientul garantează și va considera GEFCO scutit de toate consecințele financiare care rezultă din instrucțiuni incorecte, documente inaplicabile, etc. care, în general, pot duce la plata unor creanțe și / sau taxe/ obligații, taxe suplimentare, amenzi etc. la autoritatea în cauză.

Articolul 4 - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

Bunuri interzise: Cu excepția înțelegerilor speciale făcute anterior în scris, GEFCO nu va furniza servicii de (transport) mărfuri constând în bijuterii, perle și pietre prețioase, blană și lucrări de artă, metale prețioase, note bancare, valută, inclusiv cecuri de călătorie, carnete cec necompletate, cărți de credit, cartele telefonice și utilizarea frauduloasă care poate avea loc, documente și exemplarele a căror valoare comercială sau de schimb nu este proporțională cu valoarea intrinsecă (excluzând modelele, prototipurile, vehiculele vechi și vehiculele de colecție). 

 Obligații de declarare: Clientul trebuie să ofere GEFCO în timp util instrucțiunile precise necesare îndeplinirii serviciilor. GEFCO nu este obligat să verifice documentele (factura comercială, lista de ambalare etc.) furnizate de Client. Clientul se angajează să furnizeze GEFCO caracteristicile Bunurilor încredințate (compoziția și clasificarea mărfurilor, valoarea mărfurilor, ambalajul, numărul de unități per pachet, dimensiunile pachetului, înălțimea și tipul paleților, greutatea, avizele de siguranță, restricții/limite de stocare și manipulare etc. ) și să comunice imediat către GEFCO orice modificare a acestor caracteristici. În cazul  declarării incomplete, inexacte sau întârziate cu privire la informațiile de mai sus, Clientul va suporta exclusiv toate consecințele directe și indirecte survenite și va considera GEFCO scutit de orice daune, cheltuieli, costuri, taxe, acuzații, ce ar putea surveni din această cauză.

Ambalare / Etichetare: Mărfurile trebuie să fie ambalate, marcate sau contramarcate, într-un mod potrivit pentru un proces de transport și / sau depozitare care se realizează în condiții normale, precum și pentru procesele succesive de manipulare aferente. Fiecare pachet, articol sau suport al mărfii trebuie să fie etichetat clar pentru a permite identificarea imediată și fără echivoc a expeditorului, destinatarului, locației de livrare și natura mărfii. Clientul este responsabil pentru toate consecințele absenței, lipsei sau defectelor la ambalare, marcare sau etichetare, precum și pentru neîndeplinirea oricărei obligații a sa cu privire la informarea și declararea naturii și caracteristicilor Mărfurilor. 

 Greutatea transportului: GEFCO va avea dreptul să verifice greutatea specificată de Client și să corecteze orice eroare de greutate. Greutatea luată în considerare pentru facturarea expedierii (rotunjită până la cel mai apropiat punct) va fi valoarea cea mai mare dintre greutatea volumetrică reală  și greutatea reală, cum este de exemplu cea determinată prin cântărire, folosind cântare care respectă reglementările aplicabile în ceea ce privește greutatea și măsurătorile. În plus, GEFCO poate refuza transportul mărfurilor corespunzătoare diferenței dintre greutatea declarată și greutatea reală, dacă transportul acestor mărfuri poate avea drept efect ca operațiunile de transport să devină contrare reglementărilor aplicabile. În cazul  declarării incomplete sau inexacte sau întârziate cu privire la greutate, Clientul va suporta exclusiv toate consecințele directe și indirecte survenite și va considera GEFCO scutit de orice daune, cheltuieli, costuri, amenzi, taxe, acuzații, ce ar putea surveni din această cauză.

 Încărcare / descărcare: Pentru serviciile de transport, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, operațiunile de manipulare sunt în responsabilitatea Clientului. Clientul este responsabil și va considera GEFCO scutit de orice daună, cheltuială, cost, taxă, acuzație, care ar putea surveni în legătură cu operațiunile de manipulare.

 Instalații și echipament: Pentru Serviciile de Logistică, dimensiunea instalației, echipamentelor, (dispozitivelor) IT și a oricăror alte mijloace este stabilită în funcție de fluxurile și volumele de bunuri și de date furnizate de Client la demararea Serviciilor. Clientul confirmă faptul că echipamentele și instalațiile utilizate sunt adecvate și suficiente pentru efectuarea serviciilor logistice. 

Dacă fluxurile care vor fi gestionate de GEFCO sunt în exces și / sau sub prognoza estimată de Client la începutul Serviciilor Logistice și care a fost folosită pentru a dimensiona mijloacele necesare pentru a efectua Serviciile Logistice, GEFCO va face tot posibilul să respecte cerințele Clientului. GEFCO va efectua un studiu pentru a defini și discuta cu Clientul noile condiții de efectuare a Serviciilor. În cazul în care părțile nu ajung la un acord în conformitate cu dispozițiile de mai sus, condițiile actuale continuă să se aplice, cu excepția cazului în care GEFCO încetează total sau parțial Serviciile Logistice cu o notificare prealabilă scrisă, (transmisă) cu trei luni înainte. 

Dreptul de vizită și inspecție: GEFCO va avea dreptul de a deschide și inspecta orice marfă fără notificare prealabilă. Pentru serviciile de logistică, Clientul va avea acces neîngrădit la sediile GEFCO în zilele lucrătoare și în timpul orelor de lucru ale locației de depozitare, fără a perturba activitatea locației GEFCO. Clientul va informa GEFCO printr-o notificare făcută în prealabil cu cel puțin patruzeci și opt (48) de ore lucrătoare înainte și va fi însoțit de un reprezentant al GEFCO pe tot parcursul vizitei.  

Inventarieri: La demararea Serviciilor Logistice, se va efectua un inventar de referință în sarcina și cheltuiala Clientului. În caz contrar, GEFCO nu va fi răspunzător pentru diferențele de inventar înregistrate la primul inventar fizic efectuat de ambele părți.

În fiecare an, Clientul are dreptul să efectueze un (1) inventar fizic în prezența ambelor părți în timpul programului normal de lucru și al zilelor lucrătoare ale locațiilor de depozitare în cauză, condiționat de o notificare scrisă (transmisă) în prealabil cu cincisprezece (15) zile înainte și de oprirea activității în timpul efectuării inventarului. Dincolo de aceasta, orice cerere pentru un inventar suplimentar generează plata de către Client a unei compensații specifice.

GEFCO va răspunde numai pentru diferențele dintre stocul său fizic și soldul stocului contabil. Este convenit în mod expres că numai registrul circulației stocurilor (intrări și ieșiri) al GEFCO are un caracter obligatoriu legal. Diferența de inventar este definită ca balanța lacunelor financiare negative și pozitive a tuturor articolelor din stoc, inclusiv, când este cazul, o alocare normală pentru rata de pierderi de 5 ‰ la costul real al mărfurilor stocate trecute în tranzit/ transport de către depozit între două date ale inventarului. Condițiile de compensare a stocului lipsă, după aplicarea ratei de pierderi, se calculează pe baza costului efectiv al mărfurilor, în limitele prevăzute la articolul 4. 

Rezervări: În cazul pierderii, deteriorării sau a oricărui alt prejudiciu adus Mărfurilor, cum ar fi întârzierea, Destinatarul va efectua toate procedurile necesare pentru menținerea dreptului de a acționa în justiție, în lipsa căreia nici o acțiune în garanție nu poate fi exercitată împotriva GEFCO sau a agenților săi.  

Livrarea / Refuzul sau nerambursarea din partea destinatarului: În cazul în care marfa este refuzată de destinatar, sau în absența Destinatarului din orice motiv, toate taxele și costurile inițiale și suplimentare care sunt datorate și apărute în legătură cu Bunurile vor fi plătite de către Client. Clientul și / sau destinatarul vor recupera mărfurile pe costul și cheltuiala lor în termen de treizeci de zile calendaristice, în caz contrar, GEFCO va avea dreptul să le distrugă pe costul și cheltuiala clientului. 

Containere: Mărfurile pot fi încărcate de GEFCO în sau pe Containere și Bunurile pot fi încărcate cu alte mărfuri. În cazul în care un Container este aprovizionat înainte sau după ce Bunurile sunt primite de GEFCO sau livrate către Client:

(a) În cazul în care un Container a fost încărcat de către sau în beneficiul Clientului, GEFCO nu va fi responsabil pentru pierderile apărute în urma deteriorării Bunurilor:

- din cauza modului în care a fost încărcat containerul; 

- din cauza caracterului inadecvat al mărfurilor pentru transport în containere.  

- din cauza stării inadecvate sau defectuoase a Containerului, dat fiind că, atunci când Containerul a fost furnizat de către GEFCO sau în numele său, acest alineat nu va aplica decât caracterul inadecvat sau condiția defectuoasă apărută (i) fără vreo dorință de diligență datorată de GEFCO sau (ii) care ar fi fost constatate/ evidente în timpul inspecției rezonabile de către Client la, sau anterior momentului în care a fost umplut Containerul.  

- dacă Containerul nu este sigilat la începutul Transportului, cu excepția cazului în care GEFCO a convenit (anterior) să sigileze Containerul.  

Clientul trebuie să apere, să asigure și să considere GEFCO scutit de orice pierdere, daună, revendicare, răspundere sau cheltuieli care rezultă din unul sau mai multe dintre aspectele enumerate mai sus, cu excepția (a - punctul 3 - i ) de mai sus

(b) în cazul în care lui GEFCO i s-a cerut să furnizeze un container:

- în absența unei cereri scrise care să spună contrariul, GEFCO nu are obligația de a furniza un Container de niciun tip particular de calitate.  

- Containerele, paleții sau obiectele de transport similare furnizate de către GEFCO sau în numele acestora vor fi returnate către GEFCO în aceeași ordine și în aceleași condiții ca atunci când sunt predate Clientului, cu excepția uzurii normale, cu interiorul curat și în termen de 7 zile, dacă nu se prevede altfel în tariful GEFCO sau în alt document. Clientul este răspunzător pentru orice pierdere, deteriorare sau întârziere și pentru toate consecințele în cauză, inclusiv costuri de reținere nelimitate. 

Articolul 5 - RESPONSABILITATE: Pentru serviciile de transport, GEFCO poate acționa ca mandatar (Mandatar) sau ca mandant (Mandant) pentru efectuarea serviciilor. Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel printr-o lege locală obligatorie sau a fost convenit altfel în scris între GEFCO și Client, GEFCO va acționa ca mandatar în temeiul prezentelor TCG. În ceea ce privește serviciile de logistică, GEFCO va acționa ca Mandant în baza prezentelor TCG, cu excepția cazului în care a fost convenit în alt mod în scris între GEFCO și Client.

5.1. - GEFCO în calitate de mandatar: Acordul dintre GEFCO și Client cu privire la un cost pentru servicii nu afectează rolul GEFCO de mandatar în furnizarea serviciilor de mai jos.

Atunci când acționează ca Mandatar pentru client, GEFCO nu face sau nu are intenția de a face niciun contract cu Clientul pentru transportul, stocarea, ambalarea sau manipularea oricăror Bunuri și nici pentru orice alt serviciu fizic în legătură cu Bunurile și GEFCO acționează exclusiv în numele Clientului în garantarea serviciilor prin stabilirea de contracte cu terți, astfel încât relațiile contractuale directe să se stabilească între Client și astfel de terți. În măsura în care GEFCO, în conformitate cu aceste condiții, acționează ca mandatar în numele Clientului, GEFCO are dreptul, iar Clientul autorizează în mod expres GEFCO prin prezenta să încheie acorduri cu terți în numele Clientului:

- Pentru transportul de mărfuri pe orice rute, cu orice mijloace sau persoană;  

- Pentru depozitarea, ambalarea, transbordarea, descărcarea sau manipularea Mărfurilor de către orice persoană și în orice loc pentru orice perioadă de timp;  

- Pentru transportul sau depozitarea oricăror mărfuri în sau pe unități de transport și împreună cu alte mărfuri indiferent de natura acestora;  

- Efectuarea unor acțiuni care, în opinia GEFCO, pot fi considerate necesare în îndeplinirea obligațiilor sale față de Client. GEFCO nu va avea nicio răspundere pentru pierderea sau deteriorarea Mărfurilor atunci când acționează în calitate de Mandatar pentru Client, cu excepția cazurilor în care o astfel de pierdere sau pagubă este cauzată de neglijența gravă sau de abaterea intenționată a GEFCO. În niciun caz, GEFCO nu va fi răspunzător pentru nici o întârziere în livrarea Bunurilor și GEFCO nu oferă nici o garanție privind livrările Bunurilor efectuate de terți. În cazul în care GEFCO ar suporta totuși răspunderea, compensațiile datorate de GEFCO ar fi strict limitate la prețul Serviciului afectat de încălcare (excluzând drepturile, taxele și alte costuri) fără ca acestea să poată depăși maximum 50.000 de euro per eveniment/ situație.

5.2. GEFCO ca Mandant

5.2.1. - Răspunderea pentru daunele cauzate de serviciile de transport: Răspunderea GEFCO este limitată în aceleași condiții ca responsabilitatea Transportatorului față de operațiunea de transport cu care este încredințat. Dacă limitele de compensație ale Transportatorilor nu sunt cunoscute sau dacă reglementarea în vigoare nu prevede limite, se aplică limitele cele mai mici prevăzute în articolele de mai jos sau în Convențiile enumerate la articolele 11. Reclamațiile sunt limitate la o singură revendicare pentru fiecare expediere, în cadrul căreia va fi concluzionată o soluționare completă și finală pentru toate pierderile sau pagubele în legătură cu aceasta.  

5.2.2. - Pierderi și daune aduse bunurilor care nu sunt cauzate de serviciile de transport: În orice caz în care GEFCO suportă răspundere, din orice motiv, răspunderea sa se va limita strict la valoarea reală a mărfurilor în limitele următoare: 14 euro pe kilogram de greutate brută a mărfurilor lipsă sau deteriorate, dar care să nu depășească, indiferent de greutatea, volumul, dimensiunile, natura sau valoarea bunurilor în cauză, o sumă mai mare decât greutatea brută exprimată în tone de mărfuri stocate pentru client în depozit la momentul respectiv a evenimentului, înmulțit cu 2.300 de euro, maxim de 50.000 de euro per eveniment.

5.2.3. - Alte daune: pentru orice daune, altele decât daunele aduse Bunurilor și, în special, fără limitare, pentru orice prejudiciu cauzat de livrarea cu întârziere sau de serviciile brokerului vamal, compensațiile datorate de GEFCO sunt limitate strict la prețul Serviciului afectat de încălcare (excluzând drepturile, taxele/impozitele și alte costuri) fără a fi posibilă depășirea a maxim 50.000 de euro pe eveniment. 

 5.3 - Limitarea răspunderii: GEFCO nu va fi în niciun caz răspunzător de pierderi indirecte sau derivate, cum ar fi, fără a se limita la, pierderea de profituri, pierderea pieței sau consecințele întârzierii sau devierii cauzate de acestea. În niciun caz, responsabilitatea anuală a GEFCO nu va depăși 10% din prețul total anual al Serviciilor plătite de Client.

Dacă nu s-a convenit altfel în scris între părți într-un document semnat corespunzător, nu se aplică nicio penalitate în ceea ce privește Serviciile.

 5.4 Scutire de răspundere: GEFCO nu va fi considerat responsabil în cazul pierderii sau daunelor generate de un eveniment ce face obiectul unei derogări.

 5.5 - Avarii comune: Pentru serviciile de transport pe mare, Transportatorul poate declara (starea de) avarii comune care poate fi ajustabilă în conformitate cu Regulile York / Antwerp din 1974 în orice loc, la opțiunea Transportatorului și a Clauzei Jason modificată, așa cum este aprobată de BIMCO, care va fi considerată ca fiind inclusă în prezentul document, iar Clientul va asigura garanția necesară solicitată de către Transportator în acest sens. În pofida celor de mai sus, Clientul trebuie să apere, să despăgubească și să considere GEFCO neresponsabil pentru orice revendicare (și orice cheltuială care rezultă din aceasta) a unei garanții, după cum ar putea fi cerută de Transportator în acest sens. GEFCO nu va avea nicio obligație de a lua nicio măsură pentru colectarea vreunei garanții pentru contribuțiile de Avarii Comune datorate Clientului. 

5.6 - Declarația de valoare sau asigurare cargo: Pentru serviciile de transport, Clientul are întotdeauna opțiunea de a face o declarație de valoare a Mărfurilor care, stabilită de acesta și acceptată de GEFCO, în calitate de Mandant, va avea, în caz de daune aduse Bunurilor, efectul de înlocuire a limitelor maxime de compensare indicate mai sus, cu valoarea din această declarație. Această declarație de valoare va genera o taxă suplimentară. De asemenea, clientul poate oferi instrucțiuni GEFCO, în conformitate cu articolul 6, de a emite o asigurare a mărfurilor în contul său, contra plății primei de asigurare corespunzătoare, indicându-i riscurile care trebuie acoperite și aspectele care trebuie garantate. Instrucțiunile (declarația de valoare sau asigurarea pentru marfă) trebuie repetate pentru fiecare expediere.

 5.7 - Interes special la livrare: Pentru serviciile de transport, Clientul are întotdeauna opțiunea de a face o declarație de interes special la livrare, care, stabilită de acesta și acceptată de GEFCO în calitate de Mandant, va avea, în cazul livrării cu întârziere, efectul de înlocuire a limitelor maxime de compensare indicate mai sus, cu valoarea din această declarație. Această declarație va implica o taxă suplimentară. Instrucțiunile trebuie repetate pentru fiecare expediere.

Articolul 6 - ASIGURAREA MĂRFURILOR: 

6.1. Servicii de transport: Nici o asigurare de marfă pentru acoperirea bunurilor nu este încheiată de GEFCO fără o comandă scrisă și repetată de Client pentru fiecare expediere, în care să fie stipulate riscurile care trebuie acoperite și aspectele care trebuie garantate. Dacă se va da o astfel de comandă, GEFCO, care acționează în contul Clientului, va încheia o poliță de asigurare de la o companie de asigurare cunoscută pe scară largă ca solvabilă. Franșizele vor rămâne în sarcina Clientului. Dacă nu se specifică în mod precis altfel, se vor asigura doar riscuri obișnuite (excluzând riscurile de război și greve). GEFCO, care efectuează comanda scrisă menționată mai sus, în calitate de reprezentant, nu poate fi în niciun caz considerată ca având calitatea de asigurator.  

6.2. Servicii logistice: Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, Clientul va încheia o poliță de asigurare cuprinzătoare pentru acoperirea mărfurilor aferente serviciilor logistice prestate și, în principal, împotriva următoarelor riscuri: incendiu, explozie, daune cauzate de apă, inundații, furtună, grindină, vandalism, terorism, sabotaj, catastrofe naturale, furt cu violență. În orice caz, Clientul se angajează să renunțe și să-l determine pe asigurator să renunțe la orice recurs împotriva GEFCO și a asiguratorului său pentru orice daune rezultate din riscurile descrise mai sus și cauzate Bunurilor Clientului stocate, încă de la primul cost.  

Articolul 7 - PREȚUL SERVICIILOR: Prețurile vor fi calculate pe baza datelor furnizate de Client, ținând cont în special de Serviciile care urmează să fie efectuate, natura, greutatea și volumul mărfurilor și rutele ce vor fi urmate și orice eveniment care ar putea afecta costul Serviciilor. Cotațiile sunt furnizate în concordanță cu cursul valutar atunci când sunt emise cotațiile menționate, costul combustibilului, condițiile și prețurile Transportatorilor, precum și legile, reglementările și acordurile internaționale în vigoare, în special reglementările privind munca și transportul. 

În cazul în care unul sau mai multe dintre aceste detalii sunt modificate după cotație, prețurile date inițial vor fi modificate în aceleași condiții. Dacă nu se poate ajunge la un acord în termen de cel puțin 15 zile, GEFCO va avea dreptul să rezilieze total sau parțial Serviciile cu o notificare prealabilă scrisă a cărei perioadă va fi de minim 15 zile.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în cotația GEFCO, prețurile nu includ ( i ) drepturile, taxele/ impozitele, trecereacu feribotul, taxele de trecere, onorariile și taxele datorate conform stipulării în orice reglementări referitoare în special la impozitare sau vamă (cum ar fi acciza, taxa de import , etc.), (ii) orice cheltuieli, costuri, amenzi și penalități de orice natură rezultate din orice neîndeplinire de către Client sau unul dintre înlocuitorii săi, a oricăror dintre obligațiile legale, de reglementare sau contractuale , (iii) orice cheltuieli și costuri rezultate dintr- un Eveniment de scutire (transport, costuri de reținere, cheltuieli de antrepozitare și depozitare, taxa de staționare prelungită pentru nave, taxe de parcare ...), (iv) toate consecințele financiare rezultate din  acțiunile autorităților sau alte omisiuni și (iv) eventualele suprataxe aplicabile pentru transportul pe drumuri neamenajate (BAF, sezon de vârf, GRI ...).

Cu excepția cazului în care se menționează altfel în cotația GEFCO, prețurile de bază sunt valabile pentru o perioadă de un an și pot fi renegociate anual, cu excepția prețurilor pentru transportul maritim și aerian care sunt valabile timp de o lună. 

Pentru serviciile de logistică, prețul include venituri minime lunare pentru a acoperi costurile fixe ale serviciilor.

 Taxă: Clientul admite că prețurile, tarifele și onorariile sunt nete și exclusiv de orice taxe, comisioane, cotizații, îndatoriri, adăugiri, impozite sau rețineri de orice natură („Taxe”) și că va suporta și plăti orice astfel de impozite percepute sau evaluate în raport cu punerea în aplicare a acestor TCG și care rezultă direct sau indirect din acțiunile sale. Clientul trebuie să apere, să despăgubească și să considere GEFCO neresponsabil de orice obligații, pretenții, acuzații, urmărire penală și hotărâri (inclusiv cheltuieli legale) cu privire la taxele menționate anterior și va restitui către GEFCO cu promptitudine orice sumă pe care acesta din urmă ar fi putut să o aibă sau o poate avea de plătit în legătură cu orice astfel de taxe. Clientul rămâne singurul răspunzător pentru propriile taxe/ impozite, astfel cum este perceput de orice autoritate fiscală din orice țară și GEFCO, în niciun caz, nu va fi răspunzător în legătură cu acestea.

În cazul în care taxele sunt deduse sau reținute sau contabilizate pentru orice plată efectuată în temeiul prezentelor TCG, prețurile, ratele și comisioanele vor fi, în consecință, majorate, astfel încât suma netă efectiv primită de GEFCO să fie egală cu suma pe care ar fi primit-o  în lipsa unor astfel de taxe. Clientul trebuie, în termen de 30 (treizeci) de zile de la această plată, să furnizeze către GEFCO orice documente oficiale originale, chitanțe și / sau alte documentații în numele GEFCO, eliberate de autoritatea fiscală competentă.

Articolul 8 - TERMENE DE PLATĂ: Serviciile sunt plătite de Client după primirea facturii, net și fără reducerela locul unde au fost emise facturile, într-o perioadă care nu poate depăși 30 de zile de la data facturii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în cotația GEFCO. În caz de întârziere a plății, se aplică următoarele penalități :

- O valoare egală cu rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană (dacă nu, la Banca Centrală a țării în care se află sediul GEFCO) celei mai recente operațiuni de refinanțare crescută cu 10 puncte procentuale;  

- O sumă forfetară de 40 EUR pentru taxele de colectare. În cazul în care taxele de colectare sunt peste valoarea stabilită mai sus, se poate factura o sumă suplimentară.  Este interzisă deducerea neautorizată a cuantumului daunelor pretinse din prețul serviciilor datorate. 

În cazul în care, din motive speciale, s-au convenit termene de plată în conformitate cu dispozițiile de mai sus, orice parte a plății va fi în primul rând dedusă din partea neprivilegiată a datoriei. Neplata unei rate va atrage automat pierderea termenului, soldul devenind imediat plătibil chiar și în cazul acceptării efectelor. 

Articolul 9 –DREPTUL DE RETENȚIE: Indiferent de calitatea în care GEFCO oferă servicii, și mai ales în calitate de broker vamal, Clientul recunoaște că GEFCO are un drept de reținere convențional care implică dreptul de gaj și preferința generală și permanentă peste toate bunurile, valorile mobiliare și documentele aflate în posesia sa, iar aceasta reprezintă o garanție pentru întreaga datorie (facturi, dobânzi, costuri survenite etc.) pe care GEFCO o poate folosi, chiar și pentru operațiunile anterioare sau cele care nu au legătură cu operațiunile efectuate cu privire Bunurile, valorile mobiliare și documentele care sunt efectiv sub controlul acesteia. 

Articolul 10 - DURATA - REZILIEREA: Serviciile de transport se efectuează pe parcursul unui an de la data primei comenzi transmise de Client către GEFCO. Atunci când Serviciile includ integral sau parțial Serviciile Logistice, Serviciile vor fi efectuate pe o durată de doi (2) ani de la data primei comenzi transmise de Client către GEFCO. 

Serviciile sunt reînnoite pentru o perioadă suplimentară de un an, cu excepția cazului în care o parte a sunt reziliate printr-o notificare scrisă, (transmisă) cu trei luni înainte de încheierea perioadei contractuale. Perioada de notificare va fi extinsă la șase (6) luni, când Serviciile includ integral sau parțial Servicii Logistice. 

În orice caz, dacă una dintre părți încalcă în mod grav și repetat obligațiile care îi revin în temeiul TCG, cealaltă parte poate, de drept, imediat, și fără proceduri legale, să înceteze Serviciile afectate de încălcare, fără a aduce atingere asupra oricăror alte drepturi, după ce a trimis o notificare oficială prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, rămasă nesoluționată timp de treizeci (30) de zile. 

În cazul încetării premature a Serviciilor de Transport și / sau Logistică, fără nicio încălcare din partea GEFCO, Clientul va plăti către GEFCO o despăgubire egală cu 35% din suma totală pe care GEFCO ar fi primit-o până la termenul convenit. Această sumă se calculează pe baza mediei prețului serviciilor facturate anul trecut sau, pentru primul an, ținând cont de media prețului serviciilor efectuate în cursul anului curent. În plus, Clientul va despăgubi GEFCO pentru orice consecințe care decurg direct sau indirect din încetarea prematură a Serviciilor, inclusiv, fără  a se limita la penalități, despăgubiri, taxe, costuri, comisioane legate de eventuala închiriere, contract de închiriere și / sau acorduri de finanțare ale echipamentelor necesare pentru furnizarea serviciilor, orice pretenții din partea subcontractanților implicați în executarea serviciilor, onorariile pentru avocat, partea neamortizată  a echipamentelor pentru  perioada neefectuată.

 În cazul încetării Serviciilor Logistice, din orice motive, dacă Serviciile Logistice urmau să fie încredințate de către Client unui alt furnizor sau ar urma să fie efectuate de către Client, Clientul va prelua angajații GEFCO stabiliți pentru efectuarea Serviciilor de Logistică. În caz de nepreluare, în mod direct sau indirect, integral sau partial, a acestor angajați, Clientul va despăgubi GEFCO pentru toate pierderile, acțiunile, revendicările, procedurile, cheltuielile, cererile, costurile, taxele, comisioanele, despăgubirile, daunele și răspunderea care au fost suportate de GEFCO în procesul de disponibilizare  și / sau în procesul de redistribuire a acestor angajați. 

Articolul 11 ​​- LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIE: TCG se interpretează în conformitate cu legile din țara unde GEFCO are sediul și conform următoarelor Convenții Internaționale: 

- Pentru transport rutier: Convenția privind contractul de transport internațional de mărfuri pe șosea, semnată la 19/05/1956 („CMR”)

- Pentru transport maritim: Convenția de la Bruxelles semnată la 25/08/1924 (Regulile de la Haga) și Protocolul Visby din 23/02/1968 și, de asemenea, Protocolul din 1979 („Convenția de la Bruxelles”)          

- Pentru transport aerian: Convenție pentru unificarea anumitor reguli pentru transportul aerian internațional semnată la 28/05/1999 („Convenția de la Montreal”)          

- Pentru transport feroviar: Convenția semnată la Berna în 1890, regulile CIM din 09.05.1980, Protocolul din 1990 și Protocolul de la Vilnius din 03/06/1999 sau SMGS pentru partea transportată pe calea ferată într-o țară semnatară a SMGS          

- Pentru transport pe fluviu: Convenție semnată la Budapesta la 22/06/2001 („CMNI”)          

 În cazul apariției unei dispute care decurg din sau în legătură cu acești TCG, părțile vor depune eforturi pentru soluționarea litigiului prin negocieri de bună-credință. Dacă litigiul nu poate fi rezolvat prin negociere, părțile convin să supună problema litigiului jurisdicției exclusive a Curții unde GEFCO are sediul, chiar și în cazul apărătorilor multipli sau al căilor de atac ale unei terțe părți. 

Articolul 12 - DISPOZIȚII DIVERSE:

12.1. Exclusivitate: Clientul încredințează GEFCO exclusivitatea Serviciilor în temeiul acestor TCG. Părțile sunt de acord că această exclusivitate acordată și acceptată este necesară pentru optimizarea Serviciului, acordată simultan cu imperativele tehnice ale Clientului, capacitatea tehnică a GEFCO, după efectuarea unor aranjamente specifice și unicitatea controlului fluxurilor de informații.      

 12.2. Confidențialitate: Părțile se angajează să păstreze confidențiale toate informațiile celeilalte părți, primite în cadrul sau în raport cu efectuarea Serviciilor și să nu dezvăluie informațiile către o terță parte fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.       

12.3. Publicitate: Clientul autorizează GEFCO să menționeze relațiile comerciale existente între ambele părți și să-i folosească numele ca referință, sub condiția de a informa Clientul în avans.      

 12.4. Non-cesiunea: Niciuna dintre părți nu poate cesiona sau transfera în alt mod unei terțe părți toate sau o parte din drepturile sale în temeiul prezentelor TCG fără acordul scris prealabil al celeilalte părți, cu excepția cazului în care transferul sau cesiunea se realizează în cadrul Grupului de companii de care aparțin părțile.  

12.5. Toleranță: Faptul că una dintre părți nu invocă un drept sau o nerespectare din partea celeilalte părți nu poate fi considerat, pentru viitor, ca o renunțare la dreptul de a invoca dreptul sau nerespectarea în cauză. Orice renunțare va fi aplicabilă numai dacă este exprimată în scris de un reprezentant autorizat al părții de la care emană.    

12.6. Anulare - Nulitate: În cazul în care orice prevedere a acestor TCG va fi declarată nulă, toate celelalte dispoziții rămân aplicabile. 

12.7. Supraviețuire/ Speranță: În pofida încetării serviciilor, prevederile articolelor 5, 10, 11, 12.2, 12.7 și 12.8 de mai sus rămân în vigoare și produc efecte.       

12.8. Protecția datelor: Informațiile referitoare la Client și conținute în fișierele GEFCO sunt communicate numai serviciilor și organizațiilor care sunt autorizate în mod explicit să le primească. Clientul poate solicita ca aceasta să fie comunicată către sediul central al GEFCO. În conformitate cu regulamentul aplicabil de protecție a datelor, Clientului i se poate acorda dreptul de acces, modificare, corectare și ștergere a informațiilor care îl privesc.        

GEFCO - TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE PENTRU SERVICIILE DE EXPEDIERE MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ (versiunea datată 19.04.2018)

pdf, 445 KB

Descarcă